Menu

Naše projekty

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 8 / 2 0 1 9

Úsmev ako dar

 

 

 

 

U R O B   R A D O S Ť   D E Ť O M   N A   M I K U L Á Š A

 

Do zbierky sladkostí pre deti z detských domovov a krízových centier sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa.

Cieľom zbierky bolo v priebehu mesiaca priniesť ľubovoľný počet sladkostí a vhodiť ich do červenej škatule pripravenej v I. aj II. pavilóne školy. Takto vyzbierané sladkosti boli potom odovzdané v SPDDD Úsmev ako dar na Ševčenkovej ulici v Bratislave – Petržalke. Aj z našich sladkostí boli následne vyrobené mikulášske balíčky pre deti.

Vedomostné ostrovy

 

 

Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

 

Ciele projektu:

Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.

Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom.

Rozšíriť dostupnosť IKT na školách.

Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl.

 

Organizátori a finančná podpora:

Nadácia Volkswagen Slovakia, Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA

 

Termín: od september 2017

 

Bližšie informácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/  

FOTO 

 

Záložka do knihy spája školy

 

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu <br />Slovenskej republiky

Záložka do knihy spája školy: 

Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice

 

Cieľ česko-slovenského projektu

Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci zo Slovenskej republiky vytvoria záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnia tému česko-slovenského projektu Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice, a vymenia si ju so žiakmi z  pridelenej partnerskej školy z Českej republiky. Výmenu záložiek môžu školy využiť k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie jazyka, literatúry, histórie, kultúry, regionálnych zvykov či života žiakov v Českej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice

 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu <br />Slovenskej republiky

 

Celoslovenský projekt sa uskutočňuje pod záštitou 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vyhlasuje ju Slovenská pedagogická knižnica.

 

Tohoročnou témou Medzinárodného dňa školských knižníc je „Skutočné knižnice – skutočné vzdelávanie: 100 rokov od vzniku Česko-Slovenska“.

 

Cieľ celoslovenského projektu

Zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového.

Biela pastelka

 

Biela pastelka je verejná finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok to bol už jej 17. ročník pod názvom Biela pastelka 2017 na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím.

Projekt IKT učebne - klientské stanice

 

 

Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 - 2020 a vypracovali projekt na obnovu IKT učebne pod názvom „IKT učebňa – klientské stanice“. Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova ďakuje za spoluprácu zamestnancom MÚ v Záhorskej Bystrici. Projekt je úspešný.

Európsky deň športu

 

logo horne 2018

 

 logo nsc2017

 

 

Štvrtý ročník Európskeho týždňa športu na Slovensku sa znova niesol v duchu hesla #BeActive, ktoré sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti a organizátorov športových podujatí. Na Slovensku bolo v roku 2018 v rámci tohto týždňa zaregistrovaných 659 športových akcií. Celkovo bolo na podporu Európskeho týždňa športu registrovaných viac ako 1000 podujatí, na ktorých sa aktívne zúčastnilo vyše 200 000 detí a dospelých.

Školské mlieko

 

  

 

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov. Mliečne výrobky sú dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu. 

Školské ovocie

 

  

 

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia. Ovocie je dotované EÚ v rámci európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách. 

Školské ovocie

 

 

Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 7 / 2 0 1 8 
  

                        Č I S T Á   V O D A - S P R Á V N A   V O Ľ B A
 
Naša škola sa zapojila do celoštátneho projektu Čistá voda-správna voľba. 
Cieľom projektu bolo zvýšiť informovanosť detí o kvalite pitnej vode na Slovensku a o jej priaznivých účinkoch na zdravie človeka.  
Vďaka tejto aktivite sa pitná voda dostala aj k tým deťom, ktoré by si ju dobrovoľne nevybrali. 
  Termín: január 2018
Mgr. Beáta Hromeková
 
 
  

U R O B   R A D O S Ť   D E Ť O M   N A   M I K U L Á Š A

Do zbierky sladkostí pre deti z detských domovov a krízových centier sa zapojili žiaci I. aj II. stupňa. 

Cieľom zbierky bolo v priebehu mesiaca priniesť ľubovoľný počet sladkostí a vhodiť ich do červenej škatule pripravenej v I. aj II. pavilóne školy. Takto vyzbierané sladkosti boli potom odovzdané v SPDDD Úsmev ako dar na Ševčenkovej ulici v Bratislave – Petržalke. Aj z našich sladkostí boli následne vyrobené mikulášske balíčky pre deti.

Termín: november 2017

 
Mgr. Monika Zámečníková
 
 
  
            


V E D O M O S T N É   O S T R O V Y

 
Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk, z ktorého môžu nielen žiaci, ale aj učitelia čerpať mnohé zaujímavé poznatky a inšpirácie. Animovaný ostrov ponúka množstvo interaktívnych vedomostných úloh  z rôznych oblastí. Jednotlivé úlohy sa skrývajú pod lokalitami vyznačenými na mape. Žiaci sa na nich môžu otestovať a súťažiť o hodnotné ceny. Úlohy sú poprepájané s reálnym využitím v praxi, vplyvom na životné prostredie, návodmi na domáce pokusy, videami a inými zaujímavosťami. Deťom majú pomáhať aj pri výbere budúceho povolania.

Ciele projektu:
Podporiť inovatívne formy vzdelávania na základných školách, predovšetkým v oblastiach techniky, nemeckého jazyka, dopravnej výchovy, ekológie a fyziky.
Podporiť interaktívne formy vzdelávania prepájajúce teoretické poznatky s praxou a s kariérnym poradenstvom.
Rozšíriť dostupnosť IKT na školách.
Podporiť zlepšovanie prístupu k moderným metódam vzdelávania pre všetkých žiakov základných škôl.

Organizátori a finančná podpora:
Nadácia Volkswagen Slovakia, Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA

Termín: od september 2017

Bližšie informácie: 
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/projekt-vedomostne-ostrovy/  
 
Mgr. Monika Zámečníková
 
  


 
Z á l o ž k a   d o   k n i h y   s p á j a   š k o l y: Tajuplný svet knižných príbehov
 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2017 pre základné školy a osemročné gymnáziá 8. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Tajuplný svet knižných príbehov.
  
 
Cieľ česko-slovenského projektu
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Tajuplný svet knižných príbehov a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
 
 
 
Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Slovenskú republiku
Do projektu sa prihlásilo 1 134 škôl s celkovým počtom 138 248 žiakov, z toho bolo 337 českých škôl s celkovým počtom 37 073 žiakov a 797 slovenských škôl s celkovým počtom 101 175 žiakov.
 
 
Mgr. Monika Zámečníková
      
 
  
           

N A J Z A U J Í M A V E J Š I E   P O D U J A T I E   Š K O L S K E J   K N I Ž N I C E
 
Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministerky školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martiny Lubyovej.
  
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 13. ročník celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 23. októbra 2017 na tému Deň Milana Rastislava Štefánika – zapojenie žiakov, učiteľov, rodičov a komunity. 


Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 
  
Mgr. Monika Zámečníková
 
  
              

 
Biela pastelka je verejná finančná zbierka, ktorú každoročne organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Tento rok to bol už jej 16. ročník pod názvom Biela pastelka 2017 na pomoc ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím. Jej ambasádorom v roku 2017 bol Marek Hamšík, slovenský reprezentant a niekoľkonásobný držiteľ titulu futbalista roka.
 
Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Termín: 22. – 23. september 2017
 
Našej škole sa počas hlavnej zbierky podarilo vyzbierať 254,72 € a zároveň vyhrať futbalovú loptu podpísanú M. Hamšíkom.
 
Mgr. Monika Zámečníková
 
  
              
 
MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA - “P E N F R I E N D S”  
(vlastný projekt)

Žiaci 4. ročníka sa pod vedením Mgr. Lucie Poliakovej zapojili do medzinárodnej spolupráce s anglickou školou Biggin Primary school - Derbyshire.
Žiaci si vymieňajú emailovú i poštovú komunikáciu so žiakmi anglickej školy.
Cieľom je podporovať, rozvíjať a motivovať žiakov v komunikácii v anglickom jazyku.
Pani učiteľka Poliaková projekt hodnotí veľmi pozitívne, žiaci sú nadšení. 

 
 
Mgr. Lucia Poliaková
 
  
 
           
Uchádzame sa - SME V ĎALŠOM KOLE
P R O J E K T   I K T   U Č E B N E - klientské stanice 

 
Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 - 2020 a vypracovali projekt na obnovu IKT učebne pod názvom „IKT učebňa – klientské stanice“. Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova ďakuje za spoluprácu zamestnancom MÚ v Záhorskej Bystrici. 
 
  
  
      

Š K O L S K É   O V O C I E

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia. Ovocie je dotované EÚ v rámci európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách. 
  Kristína Marošová
 
 
  
  

Š K O L S K É   M L I E K O

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov. Mliečne výrobky sú dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu. 

 
  Mgr. Mária Šebíková
 
 
Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 6 / 2 0 1 7 
 
                  

"Z A S A D I L   S O M   S T R O M"
 
Cieľ projektu: pri príležitosti Dňa Zeme žiaci slovenských základných škôl sadili v slovenských horách stromy. Aj naši žiaci spolu s ministrami pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabrielou Matečnou, obrany Petrom Gajdošomškolstva, vedy, výskumu a športu Petrom Plavčanom vysadili stromy v rámci celoslovenskej akcie "Zasadil som strom". Z našej základnej školy sa do celoslovenského projektu zapojili žiaci 8. a 9. ročníka, ktorých sprevádzali p.riaditeľka PaedDr. Zuzana Kaliariková, p.uč. Mgr. Monika Mikolášiková a Mgr. Monika Zámečníková. Spoločne vysadili 200 stromčekov.
 
Termín: 24. apríl 2017
 
TLAČOVÁ SPRÁVA                       POĎAKOVANIE                         FOTOGALÉRIA 
  
 
 
   

M E S T O,  V  K T O R O M   Ž I J E M ...
 
Cieľom projektu je: budovať pozitívny vzťah detí k svojmu mestu, vzbudiť záujem detí o knihy a ich aktívne čítanie, rozvíjať čitateľskú gramotnosť u detí primárneho a sekundárneho vzdelávania, rozvíjať literárny a ilustračný talent žiakov I. aj II. stupňa.
 
Termín: február – apríl 2017

Finančná podpora - financie získané od: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy

 
Mgr. Monika Zámečníková
 
PODROBNOSTI 

Moje mesto – V Y H O D N O T E N I E  prác 

 
 
 
 
           
Uchádzame sa
P R O J E K T   I K T   U Č E B N E - klientské stanice 

 
Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova zareagovalo na výzvu Ministerstva pôdohospodárstva v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu pre roky 2014 - 2020 a vypracovali projekt na obnovu IKT učebne pod názvom „IKT učebňa – klientské stanice“. Vedenie ZŠ s MŠ, Hargašova ďakuje za spoluprácu zamestnancom MÚ v Záhorskej Bystrici. 
 

 
 
R o z p r á v a j m e   s a   s p o l u   p r i a t e ľ s k y
 
S podporou Nadácie Volkswagen Slovakia sa pre žiakov šiesteho ročníka pripravuje projekt v nemeckom jazyku s názvom „Rozprávajme sa spolu priateľsky“. Podstatou projektu je cielené rozvíjanie a upevňovanie slovnej zásoby na tému komunikácia a medziľudské vzťahy. Zároveň si môžu žiaci rozšíriť a doplniť  chýbajúce znalosti z gramatiky. 
Gúcka Eva, M.A
 
 
  N E M E C K É   A   R A K Ú S K E   R E Á L I E   O Č A M I   D E T Í 
 
Projekt určený pre žiakov 8. ročníka je zameraný na tvorbu krátkych videí o Nemecku a Rakúsku, ktoré spoločne vytvoria detský dokument o týchto dvoch krajinách.
 
Cieľom projektu je zvýšiť záujem žiakov o nemecký jazyk, upevňovať pozitívny vzťah žiakov k nemeckému jazyku ako k druhému cudziemu jazyku, rozvíjať komunikačné kompetencie žiakov v nemeckom jazyku, rozvíjať slovnú zásobu, upevňovať nadobudnuté vedomosti a gramatické pravidlá prostredníctvom dialógov vo videách, prehlbovať vzájomné sociálne vzťahy medzi spolužiakmi v rámci kooperácie pri vypracovávaní jednotlivých úloh.
 
Témy videí: Nemecko /Rakúsko – krajina (hlavné mesto, pamiatky), jedlo, športy krajiny, kultúra krajiny.
 
Termín: marec – máj 2017
 
Finančná podpora – financie získané od: Nadácia Volkswagen Slovakia 
Mgr. Monika Zámečníková  
 
 
 
Z á l o ž k a   d o   k n i h y   s p á j a   š k o l y: Čítam, čítaš, čítame
 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave v spolupráci s Knižnicou Jiřího Mahena v Brne vyhlásili pri príležitosti októbra ako Medzinárodného mesiaca školských knižníc 2016 pre základné školy a osemročné gymnáziá 7. ročník česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy: Čítam, čítaš, čítame.
 
Cieľ česko-slovenského projektu 
Cieľom česko-slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a osemročnými gymnáziami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Žiaci vyrobili záložku do knihy, na ktorej ľubovoľnou technikou stvárnili tému česko-slovenského projektu Čítam, čítaš, čítame, a vymenili si ju s partnerskou školou z Českej republiky, respektíve zo Slovenskej republiky. Výmenu záložiek využili školy k nadviazaniu spolupráce, kontaktov alebo poznávaniu života žiakov v Českej republike a v Slovenskej republike a zároveň aj ako prierezovú tému do Školského vzdelávacieho programu alebo ako súčasť školského projektu.
 
Vyhodnotenie česko-slovenského projektu za Slovenskú republiku 
Do projektu sa prihlásilo 997 škôl s celkovým počtom 127 518 žiakov, z toho bolo 242 českých škôl s celkovým počtom 29 830 žiakov a 755 slovenských škôl s celkovým počtom 97 688 žiakov.
   
Mgr. Monika Zámečníková
                                      
 
 

N A J Z A U J Í M A V E J Š I E   P O D U J A T I E   Š K O L S K E J   K N I Ž N I C E

Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Petra Plavčana.
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 12. ročník celoslovenského projektu„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc 24. októbra 2016 na tému Vzájomné učenie sa žiakov vo dvojiciach alebo v malých skupinách(Within the school – peer to peer collaborative learning).
Cieľ celoslovenského projektu
Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 
  
Mgr. Monika Zámečníková
  
 
  
   


N A U Č  S A   P O M Á H A Ť   K A M A R Á T O M

Projekt realizovaný cez Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis v rámci programu Pomáhame komunite 2017.
  
  Viera Mazáčková 
 
  
      

Š K O L S K É   O V O C I E

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia. Ovocie je dotované EÚ v rámci európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách. 
  Viera Libantová 
 
  
  

Š K O L S K É   M L I E K O

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov. Mliečne výrobky sú dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu. 

 
  Mgr. Mária Šebíková
  


T E C H N I K A   H R O U   O D   Z Š

 
 
"Technika hrou od základnej školy" - Projekt ZŠ s MŠ Hargašova určený pre vyučovanie techniky na 1.stupni je podporený a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia.    
 
Mgr. Mária Šebíková, Mgr. Slávka Vógelová 
   
 Š K O L S K Ý   R O K   2 0 1 5 / 2 0 1 6
 


"R O D I N A   T A M B U R E L L I   N A   C E S T Á C H ..."

 
 
"Rodina Tamburelli na cestách ..." - Projekt ZŠ s MŠ Hargašova určený pre nemecký jazyk je podporený a financovaný Nadáciou Volkswagen Slovakia.  
 
 
Mgr. Monika Zámečníková  
  
 
 
   

P O D   L A V I C O U – f a r e b n á   t l a č   š k o l s k é h o   č a s o p i s u
 
Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, literárneho talentu a kreatívneho písania u žiakov, budovanie pozitívneho vzťahu žiakov k písaniu článkov, vytváraniu komiksov, k prispievaniu do školského časopisu; vzbudenie  záujmu detí o čítanie prostredníctvom článkov ich spolužiakov. 
Termín: jún 2016
Finančná podpora – financie získané od: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy 

 
Mgr. Monika Zámečníková 
 
 
   
 
K E B Y   S O M   B O L   S P I S O V A T E Ľ O M ...

Školský projekt realizovaný Školskou knižnicou pri ZŠ s MŠ Hargašova v spolupráci so Školským klubom detí pri príležitosti 26.októbra - Medzinárodný deň knižníc.
Projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti, vzbudenie záujmu detí o knihy a ich aktívne čítanie, budovanie pozitívneho vzťahu žiakov ku knihám, prehĺbenie vzťahov medzi spolužiakmi v rámci projektovej spolupráce. 
Termín: október – december 2015 
Finančná podpora – financie získané od: Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy
 
Mgr. Monika Zámečníková 
 
 

M O D R Á   Š K O L A

http://www.modraskola.sk/

Projekt pomáha budovať vzťah mladej generácie k starostlivosti o vodu.
Mgr. Viera Bendíková 
 
 

H O V O R M E   O   J E D L E
 

http://www.opotravinach.sk/talks

Projekt umožňuje šíriť osvetu o správnom a zdravom  stravovaní. 
Naša škola získala Strieborný diplom.
Mgr. Viera Bendíková 
 
 

R E C Y K L O H R Y

www.recyklohry.sk

Recyklohry sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií. Za nazbieraný elektroodpad a za zapájanie sa do jednotlivých environmentálnych úloh, získavame body, ktoré vymieňame v ich e-shope za školské pomôcky 
a drobné hračky. 

Najväčší úspech: 1.miesto za 17.úlohu - "Máte minútku?", získali sme spolu 700 bodov za motivačné video (školský rok 2013/2014).
Mgr. Lenka Banášová 
 
 
  

 
  Viera Mazáčková
 
  

 
T E N A R R Y  -  Z B E R   P L A S T O V Ý C H   V R C H N Á Č I K O V

Projekt na podporu recyklácie a ochrany životného prostredia: zber plastových vrchnáčikov z PET fliaš.

Nádoba sa nachádza v pavilóne 1.stupňa.

 
  Mária Sajanová
 
  
  

Š K O L S K É   M L I E K O

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie mliečnych výrobkov. Mliečne výrobky sú dotované EÚ v rámci európskeho mliečneho programu. 

 
  Mgr. Mária Šebíková
 
  
      

Š K O L S K É   O V O C I E

Projekt zameraný na zvýšenie konzumácie ovocia. Ovocie je dotované EÚ v rámci európskeho programu podpory spotreby ovocia a zeleniny na školách. 
  Viera Libantová 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete