Menu

Školský klub detí

 
kontaktné telefónne číslo: 0902 537 131
 
  
Školský klub detí ako školské zariadenie je súčasťou základnej školy. Mnohí rodičia poznajú školský klub skôr pod názvom družina. Je základnou formou výuky a starostlivosti o deti  poskytovanej mimo vyučovania. 
Plní niekoľko základných funkcií, v prvom rade je to výchovné pôsobenie na deti v čase mimo vyučovania. Okrem výchovnej funkcie plní zdravotnú a sociálnu, pretože zabezpečuje sociálnu starostlivosť a poskytuje bezpečnosť pre deti  v čase, kedy sú rodičia v zamestnaní.   
 
V školskom klube detí majú možnosť žiaci pripraviť sa na vyučovanie a rozvíjať svoju záujmovú činnosť pod vedením skúsených pedagógov, t. z. zmysluplne využívať svoj voľný čas.  
 
Činnosť školského klubu detí je rozdelená do troch oblastí:  
1.    Oddychová činnosť  
2.    Rekreačná činnosť  
3.    Vzdelávacia činnosť  
Prevádzka školského klubu detí je denne ráno v čase od 6.30 a po skončení vyučovania do 17,30 hod.   
Mesačný poplatok v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava - Záhorská Bystrica  je stanovený na 30 €.

 
  
Platba je možná poštovou poukážkou alebo priamo na účet:
Tvar IBAN: SK55 0200 0000 0016 4674 2155
Variabilný symbol: podľa pokynov p.vychovávateľky 
  
 
Umiestnenie detí v školskom klube nie je povinné, ale je pre deti 1. stupňa prirodzené, ak vychovávateľ zabezpečí pre žiakov dohľad v čase obeda, učí deti kultúru stolovania, príprava na vyučovanie, dohliada na žiakov v čase medzi návštevou nimi vybraných útvarov záujmovej činnosti – krúžkov a tiež zabezpečí odovzdanie žiaka rodičom.  
 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete