Menu

Zápis do 1. ročníka

Vážení rodičia, tu nájdete niekoľko potrebných informácií:  

 
V Základnej škole s materskou školou Hargašova 5 bude zápis do 1. ročníka 
na školský rok 2020/2021
iba elektronicky bez účasti detí v období od 15.4.2020 do 30.4.2020.
Elektronickú prihlášku podávajú aj rodičia, ktorí budú žiadať pre dieťa odklad školskej dochádzky o 1 rok.
!!! Elektronické prihlášky podané pred 15.4.2020 sú platné, netreba posielať nové. !!!
 
DOKUMENTY pod textom (prihláška, žiadosti, splnomocnenia, pomôcky, ...)
 
Organizácia zápisu do 1. ročníka ZŠ s MŠ Hargašova 5, BA  na školský rok 2020/2021 (v období koronavírusu)
 1. Podľa § 20 ods. 2 zákona č. 245 / 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú zákonní zástupcovia povinní v tieto dni prihlásiť na zápis deti, ktoré do 31. 08. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 4 zákona č. 245 / 2008 Zb. o jeden rok. Zákonní zástupcovia môžu prihlásiť aj deti, ktoré dovŕšia šiesty rok veku v čase od 1. septembra do konca kalendárneho roka 2020, ak chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.
 2. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole ZŠ s MŠ, Hargašova 5, Bratislava na školský rok 2020/2021 sa uskutočnia od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 – termín vychádza Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 26. marca 2020.
 3. Zápis bude škola organizovať bez osobnej prítomnosti detí výlučne len elektronickou formou. Zákonný zástupca dieťaťa vyplní elektronickú prihlášku, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy.
 4. Overenie údajov poskytnutých zákonnými zástupcami sa uskutoční do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 5. Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy, najneskôr do 15. júna 2020.
 6. Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky alebo o predčasné zaškolenie dieťaťa súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 7. Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu o školský klub detí odovzdá záväznú prihlášku pri overovaní údajov poskytnutými zákonnými zástupcami, a to do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 8. V prípade, ak má riaditeľka školy k dispozícii všetky požadované dokumenty, vydá rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do 30.júna 2020
 
- ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA 
(po vyplnení a odoslaní prihlášky dostanete na mail uvedený v prihláške potvrdzujúci mail od "Mailová služba Edupage.org")
(k žiadosti od zákonných zástupcov treba ešte doložiť odporúčanie od psychológa, pediatra alebo materskej školy)   
(k žiadosti od zákonných zástupcov treba ešte doložiť odporúčanie od psychológa, pediatra alebo materskej školy)   

 

SPLNOMOCNENIA

PREVZATIU ROZHODNUTIA: ODKLAD    
                                         PRIJATIE/NEPRIJATIE 
 
POMÔCKY
Ponúkame vám možnosť zakúpiť pomôcky pre vášho prváka cez internet, cez firmu Daffer, ktorá sady pomôcok nastavila podľa našich požiadaviek.  www.daffer.sk/11705  
Odporúčame vám objednať si dovoz pomôcok zdarma do školy. Budú dodané v priebehu augusta a žiaci ich dostanú v septembri.
 
Pomôcky pre vášho prváka si samozrejme môžete zakúpiť aj individuálne v papiernictve podľa tohto zoznamu: 
 
 
  
 
 

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
  Hargašova 5
  841 06 Bratislava

  email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
 • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete