• VYUŽITIE PRÍSPEVKOV NIŽŠIE - PLAGÁTIKY

    Milí rodičia,                                                                                                                                                            

    Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Hargašova je jediné občianske združenie pôsobiace pri základnej škole a materskej škole, ktoré všetky získané finančné prostriedky používa výhradne pre potreby našich detí v MŠ, žiakov ZŠ, učiteľov, na zlepšenie školy a školského areálu. Sme jednotným právnym subjektom spoločným pre materskú školu a základnú školu tak, ako je jediným právnym subjektom základná škola s materskou školou. Zdrojmi financovania sú vaše príspevky, 2% dane z príjmu, finančné dary od rôznych spoločností a bánk, a príspevky od Mestskej časti Záhorská Bystrica.
     
    Pre šk. rok 2022/2023 je navrhovaná výška príspevku do OZ RZ pri ZŠ s MŠ Hargašova   
    30,- € na žiaka ZŠ alebo dieťa MŠ   
    Príspevok môžete poukázať na účet vedený v Slovenskej sporiteľni číslo, možno použiť QR kód:    
                                   177219972/0900                                                     
    IBAN: SK27 09 00 00 00 00 01 77 21 9972 
    Pozn.: Pri úhrade bankovým prevodom v oznámení pre príjemcu uveďte meno žiaka a jeho triedu.   
    Horná hranica príspevku nie je stanovená, preto môžete prispieť aj vyššou sumou alebo sponzorským darom.
     

     
    Podrobná evidencia všetkých príspevkov je vedená menovite a podľa jednotlivých tried – informácie dostane triedny dôverník. Financie vyzbierané v MŠ budú použité pre potreby MŠ a financie vyzbierané v ZŠ budú použité pre potreby ZŠ, pričom sa časť prostriedkov môže použiť úmerne na spoločné projekty v prospech celej školy, napr. skvalitnenie areálu školy.   
    Ďakujeme za spoluprácu.   
    VYUŽITIE  PRÍSPEVKOV
                  
     

     
     

     

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
   • 02/65956115
   • IČO 036070998
   • DIČ 2021601538
   • Hargašova 5 841 06 Bratislava Bratislava Slovakia
 •  

  Materská škola

  Zriaďovateľ školy

  Fotoalbum

  Kontakty školská jedáleň

  mobil: 0907 827 049

  mail: skola.1930@delirest.sk

 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje