Menu

Podlimitné zákazky

 

V ý z v a  n a  p r e d l o ž e n i e  c e n o v e j  p o n u k y 

 
zadania zákazky podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru/uskutočnenie stavebných prác/poskytnutie služieb 
  

  
   Identifikácia verejného obstarávateľa: 

Názov: Základná škola s materskou školou 
Sídlo: Hargašova 5, 841 06 Bratislava 
IČO: 036070998 
Kontaktná osoba: PaedDr. Zuzana Kaliariková 
e-mail: zshargasova@zahorskabystrica.sk 
mobil: 0911 971 902 
adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): zshargaba.edu.sk 
  
Predmet zákazky: Zriadenie IKT učebne pre 16 žiakov – variant klientske stanice 
  

  

Opis predmetu zákazky: 
Vybavenie IKT učebne pre 16 žiakov a učiteľa vo variante klientske stanice (softvér, zariadenie IKT učebne) 
     Požiadavky:                           -    Interaktívny projektor s projekčnou tabuľou, interaktívne pero, softvér 
-    Učiteľské PC a 16 klientskych staníc vrátane základného príslušenstva – monitor, klávesnica, myš 
-     Notebook, multifunkčná tlačiareň ako zázemie pre učiteľa 
-     3D tlačiareň, softvér 
-     Školský server, softvér, kabeláž 
-    Do PC operačný systém, kancelársky balík (textový a tabuľkový editor,   program na tvorbu prezentácií), ďalší e-learning softvér 
  

    Lehota na predkladanie ponúk:26.09.2017, 14.00 hod. 

Termín obhliadky:podľa dohody 
  
Miesto dodania predmetu zákazky:ZŠ s MŠ Hargašova 5,  
Termín ukončenia predmetu zákazky:2 mesiace po podpise zmluvy 
  
Podmienky účasti: 
Záujemca predloží kópiu aktuálneho dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.  
  
Kritéria na vyhodnotenie: 
Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia navrhovaná celková suma v € (eurách) pri dodržaní všetkých zadaných požiadaviek. 
Úspešná bude ponuka s najnižšou cenou pri dodržaní všetkých požiadaviek na vybavenie IKT učebne. 
  
Zverejnené dňa 25.08.2017 
  
PaedDr. Zuzana Kaliariková 
riaditeľka ZŠ s MŠ 
  


 

 

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete