Menu

Výzva na predloženie ponuky 27.2.2020

 

Výzva na predloženie ponuky  

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, Námestie rodiny 1, 843 57 Bratislava,

jlidakova@zahorskabystrica.sk

 

                                      

”podľa zoznamu oslovených uchádzačov/ potencionálnych dodávateľov”

                                                                                                                                                      

Vec: Výzva na predloženie ponuky

Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods (1), písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) Vás žiadame o predloženie ponuky v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky

“Materiálno-technické vybavenie interiérov MŠ – časť IKT”     

1.      1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ v zmysle § 7ods. 1 písm. b), ZVO:

Názov verejného obstarávateľa / obstarávateľa:

Sídlo:  Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica

Štatutárny zástupca:  Ing. Jozef Krúpa - starosta

IČO: 604887                          

DIČ: 2020919230       

IČ DPH:  

Tel.:  +421265957128    

E-mail: jlidakova@zahorskabystrica.sk

Internetová stránka: www.zahorskabystrica.sk

Bankové spojenie:  VÚB a.s.

IBAN: SK75 0200 0000 0000 0122 9042    

2.       2. Miesto predloženia/doručenia ponuky: Základná škola s materskou školou Hargašova 5 Bratislava , email: mazackovav@gmail.com

3.       3. Kontaktná osoba na prevzatie ponuky: Viera Mazáčková

4.       4. Predmet obstarávania: Dodanie  IKT

5.       5. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania:   KÚPNA ZMLUVA uzavretá podľa ustanovení  § 409 a násl. zák. č. 513/ 1991 Zb., obchodného zákonníka

6.       6. Podrobný opis predmetu zákazky (predmetu obstarávania):

Predmetom zákazky je dodanie materiálno – technického vybavenia IKT pre 2 triedy :

Interaktívny panel  2 ks

uhlopriečka 65“ – cca 165 cm, aktívna plocha: 1429 x 804 mm , celkový rozmer: 1544 x 939 x 99 mm technológia – dotyková, infračervená, ovládanie prstom alebo perom, 20-dotyk, rozlíšenie: 4K UHD, 3840 x 2160 Pix ,pomer strán obrazu: 16:9 , operačný systém: Android 

Počítač OPS – 2 ks

procesor: i3, RAM 4 GB, disk 128 GB SSD Vstupy: 1 x HDMI, 1 x displej port, 4 x USB 3.0., 2 x USB 2.0., 2 x anténa WIFI , 1 x audio 3,5 jack, operačný systém: WINDOWS 10, rozmer: 19,5 x 18 x 3,2 cm 

Multifunkčná tlačiareň – 2 ks

tlačiareň, skener, kopírka,  automatický podávač dokumentov, tlač na výšku i na šírku

atramentová, farebná tlačiareň; max. rozlíšenie 4800x1200 Dpi, max. veľkosť tlače A4 (21 x 29,7 cm),

kopírovanie – farebne, čiernobielo

7.       7. Predpokladaná hodnota zákazky: 4 400 Eur bez DPH

8.       8. Miesto a termín dodania predmetu zákazky: ZŠ s MŠ Hargašova 5, termín dodania po podpise kúpnej zmluvy  

9.       9. Lehoty na dodanie alebo dokončenie predmetu zákazky alebo trvanie zmluvy: do 1 mesiaca od podpisu zmluvy

10.    10. Súťažné podklady k výzve na predloženie cenovej ponuky: sú súčasťou tejto výzvy

11.    11. Financovanie predmetu zákazky: Integrovaný regionálny operačný program

12.    12. Lehota na predloženie ponuky: 10.03.2020  do 12.00 hod.

13.    13. Spôsob predloženia ponuky: emailom

14.    14. Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia   ponúk: najlepší pomer ceny a kvality

15.    15. Pokyny na zostavenie ponuky: cenová ponuka bude vyhotovená na základe predloženej prílohy č.1

-       Požadujeme, aby ponuka obsahovala nasledovné doklady a údaje:

a.       Identifikačné údaje uchádzača: (obchodné meno a sídlo uchádzača, IČO, DIČ, IČ pre daň, telefón, fax, e-mail, webová stránka, bankové spojenie, č. účtu) s uvedením predmetu zákazky na ktorú sa ponuka predkladá – odporúčanie predloženia.

b.       Návrh uchádzača na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk (presne špecifikovať podľa určených kritérií)

c.        Fotokópia dokladu o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u   fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia) v prípade, že uchádzač predloží ponuku na základe   zákazky zverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa.

 

16.        Vyhodnotenie ponúk: 10.03.2020

17.        Postup pri hodnotení ponúk: ponuky môžu vyhodnotiť osoby na to určené PaedDr. Zuzana Kaliariková,

   Viera Mazáčková, Mgr. Dagmar Krajčírová

18.        Osoby určené pre styk so záujemcami a uchádzačmi: Viera Mazáčková, 0910 905 377

19.       Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

uviesť podľa predmetu obstarávania napr. od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ požadovať pred podpisom Zmluvy ďalšie doklady:

-       Doklad o oprávnení dodávať tovar, poskytovať službu    U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia);

-       Súhlas s návrhom zmluvy podľa bodu č.5 tejto výzvy

 

Prílohy:

Príloha č.1 – Technická špecifikácia zariadení IKT

..........................................................

Dátum, podpis, pečiatka

 Zverejnené dňa 27.2.2020

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou, Hargašova 5, Bratislava
    Hargašova 5
    841 06 Bratislava

    email školy: zshargasova@zahorskabystrica.sk
  • 02/65956115

Fotogaléria

Kde nás nájdete